Saturday, December 20, 2014

ဗုဒၶျမြက္ၾကားမာဂဓ စကားဟူသည္မွာ – ပါဠိဘာသာ


ဗုဒၶျမြက္ၾကားမာဂဓ စကားဟူသည္မွာ – ပါဠိဘာသာ

ဗုဒၶျမတ္စြာ တရားဦးေဟာေတာ္မူရာ အရပ္သည္ “မာဂဓဘာသာ ”ေျပာဆို သံုးႏံႈးၾကသည့္ နယ္ပယ္ျဖစ္၍ “မာဂဓဘာသာ”ျဖင့္ တရားဦးေဟာေတာ္မူ၏။ “မာဂဓတိုင္းသားမ်ာ း” ေျပာၾကေသာ ဘာသာစကား ျဖစ္၍ “မာဂဓဘာသ ာစကား”ဟုေခၚ၏။

ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အေလးအျမတ္ ျပဳရေသာ ပိဋကတ္ေတာ္ပါဠိ သည္“မာဂဓဘာသာ”ႏွင့္ သေဘာခ်င္းတူညီၤသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ဘုရားရွင္တိုင္း လက္ကိုင္ျပဳခဲ႔ေတာ္မူေသာ “မာဂဓ စကား”ကိုပင ္ပိဋကတ္ေတာ္၌ “ပါဠိေတာ္”ဟု ေခၚတြင္ေၾကာင္း“ ဆရာ ေတာ္အရွင္နာရဒ(ပုတီးကုန္း)၏ ေရးသားခ်က္ စာတမ္းတြင္ ”မွတ္သား ရဖူးပါသည္။

ဤစကားကိုေထာက္၍ “မာဂဓဘာသာ”တိုင္းကို “ပါဠိ”ဟု မေခၚ။ ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မာဂဓဘာသာအခ်ိဳ႕ကိုသာ “ပါဠိဘာသာ”ဟု ေခၚစမတ္ျပဳၾကသည္။ “ပဋိသမိၻဒါ” ဟူသည္ “ခြဲျခမ္းေ၀ဖန္၍ သိျမင္ႏိုင္မႈ ”ကိုဆိုလိုပါသည္။ ပဋိသမၻိ ဒါ(၄)မ်ိဳးရွိရာ “နိရုတၱိ ပဋိသမိၻဒါ” ဟူသည္မွာ“ယုတၱိယုတၱာႏွ င့္တကြဘာသာ စကားကိုသိျမင္ေသာဉာဏ္အထူး”ကို ဆိုလို၏။

ထို ဉာဏ္အထူးကိုရေတာ္မူေသာပုဂၢိဳလ္သည္ “ပိဋကတ္ပါဠိေတာ္”ကို အထူးသင္ယူစရာမလိုပဲ “အရွင္စူ ဠပန္”ကဲ႔သို႔ အလိုလို တတ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းရွိ၏။ “သကၠတဘာသာ”စသည္ကား “ပဋိသမိၻဒါ”ရေ သာ္လည္း တကူးတက သင္ယူမွသာတတ္ေျမာက္ႏိုင္၏။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အျခားေသာဘာသာမ်ိဳးစံုကို မည္မွ်ပင္ တတ္ေျမာက္ေစကာမူ “နိရုတၱိ ပဋိသမိၻဒါဉာဏ္”မ ်ိဳးကို ရရာရေၾကာင္း မဟုတ္ေခ်။ “မာဂဓဘာသာ”ျဖစ္ေသာ ပရိယတၱိကို သင္ယူဖူးသူတို႔သာ ထိုဉာဏ္မ်ိဳးရဖို႔ရာ အေထာက္အပံ့ ေကာင္းရသူျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ေရွးေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက “သီလ” ခံယူရာ၌ “ပါဠိဘာသာ”ႏွင့္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္၏။
“ပါဠိဘာသာ”သည္ “ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းေရြ႕မႈမရွိျခင္း၊ ကမာၻေၾကေသာ္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္မႈ မရွိျခင္း၊ သဘာ၀အ နက္အဓိ ပၸါယ္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း၊မဂ္ဉာဏ္,ဖိုလ္ဉာဏ္ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း၊ တစ္ဦးတည္းေသာဆရာ၏ လက္ေအာက္၌မူ တစ္ခုတည္းကို သာေဖာ္ျပသျဖင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ တိက်ျပတ္သားျခင္း”စသ ည္ျဖင့္ ပါဠိ ၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဆရာသမား အစဥ္အဆက္ ကပါဠိ၏ အေရးပါပံုမ်ားကို သြန္သင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္၏။ ဗုဒၶျမတ္ စြာဘုရား၏တရားဓမၼမ်ားကို ပါဠိပိဋကတ္ေတာ္ျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ထားျခင္းျဖစ္၍ မူရင္းက်က်ေလ့လာသိရွိလိုလွ်င္ ပါဠိေတာ္ ကိုအေလးထား ဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သာမန္လူ တစ္ခြန္းေျပာခ်ိန္တြင္ “ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား”က အခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ပညာရွင္တို႔ကမူ- “ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္” ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ အလြန္က်စ္လစ္ ေလးနက္ေသ ာစကားလံုးမ်ားကို သံုးႏံႈးႏိုင္သျဖင့္ ေဖာင္းပြေသာ စကားလံုး အခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ သံုးႏံႈးမည့္အစား တစ္ခြန္းတည္းျဖင့္ လိုရင္းေရာက္ေအာင္ ေျပာႏိုင္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း “ဆရာႀကီးဦးသုခ”က ေရးသားဖူးပါသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ တရားဓမၼမ်ားကို ေရးသားေဟာေျပာၾကရာ၌ ပါဠိစကားလံုးထက္ က်စ္လွစ္ ေလးနက္ေသာ စကားလံုးကိုမသံုး ႏံႈးႏိုင္ၾကသျဖင့္ထို ပါဠိစကားလံုးမ်ားကိုပင္ တိုက္ရိုက္သံုးစြဲ ၾကရသည္ဟုဆို၏။ ျမန္မာစာေပတြင္ ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရမ်ား သည္ေ၀ါဟာရအားလံုး၏ (၄၀%)ခန္႔ ရွိသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုေၾကာင္း ဂုဏ္ထူးဦးသိန္းႏိုင္ကေျပာဖူးသည္။

တစ္ခုထပ္မံေျပာလိုသည္မွာ ပါဠိစာေပျမင္တိုင္းလည္း ဘုရားေဟာဟု ရမ္း၍မယံုသင့္ေခ်။ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ပါဠိဂါထာ၊ပါဠိ စာေပမ်ားကို ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ ဘုရားေဟာပဲ ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္လွ်က္ယံုၾကည္ လိုက္ၾက၏။

ထိုပါဠိစာသည္ သဒၵါစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေသာ္ မွန္ကန္ပါ၏ေလာ၊ အဘိဓာန္အားျဖင့္ စစ္ေဆးေသာ္ အဓိပၸါယ္ရွိပါ၏ ေလာ၊ဗုဒၶ၏တရားဓမၼအတိုင္းျဖစ္ပါ၏ေလာ မေ၀ဖန္တတ္ေတာ႔ေခ်။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္-ပါဠိဘာသာနွင့္ပတ္သက္၍ အစြန္းတရား(၂)ပါးရွိ၏။
(၁)ပထမအစြန္းမွာ ပါဠိစာေပကို လိုအပ္သည္ထက္ပို အထင္ႀကီးလြန္းသျဖင့္ ပါဠိလိုေရးသမွ် ဘုရားေဟာထင္၏။
(၂)ဒုတိယအစြန္းမွာပါဠိဘာသာကုိ ပစ္ပယ္ျခင္းျဖစ္၏။
ထိုအစြန္း(၂)ပါးစလံုးသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ေလ့လာက်င့္ႀကံရာ၌ ႀကီးစြာေသာ အဟန္႔အတားကို ျျဖစ္ေစပါ ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

ခ်မ္းသာပါေစ၊ေအးၿငိမ္းပါေစ၊ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ..လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။
ေမတၱာစက္ဝန္း

မူရင္လင္းသို႔ http://buddhismworld.ning.com/