Thursday, October 23, 2014

စကၡဳပါလမေထရ္၏ ဝတၳဳ The Story of Thera Cakkhupala 瞎子尊者的故事


ယမကဝဂ္၊ ဂါထာ (၁) YAMAKA VAGGA – 雙品篇 – VERSE 1.

စကၡဳပါလမေထရ္၏ ဝတၳဳ The Story of Thera Cakkhupala 瞎子尊者的故事

ယမကဝဂ္၊ ဂါထာ (၁)

၁။ မေနာပုဗၺဂၤမာ ဓမၼာ၊ မေနာေသေ႒ာ မေနာမယာ။
မနသာ ေစ ပဒုေ႒န၊ ဘာသတိ ၀ါ ကေရာတိ ၀ါ။
တေတာ နံ ဒုကၡမေႏြတိ၊ စကၠံ၀ ၀ဟေတာ ပဒံ။

၁။ နာမ္ခႏၶာ(ေလးပါး)တုိ႕သည္ စိတ္လွ်င္ ေရ့ွသြားရွိကုန္၏၊ စိတ္လွ်င္ အႀကီးအမွဴးရွိကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ၿပီးကုန္၏၊ ျပစ္မွားလိိုေသာစိတ္ျဖင့္ အကယ္၍ ေျပာဆိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကံစည္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုေျပာဆို ျပဳလုပ္ ၾကံစည္မႈေၾကာင့္ လွည္းဘီးသည္ ၀န္ေဆာင္ႏြား၏ေျခရာသို႔ အစဥ္လုိက္ဘိသက့ဲသို႔ ထိုသူသို႔ ဆင္းရဲသည္ အစဥ္လိုက္ေလ၏။


Manopubbangama dhamma , manosettha manomaya
manasa ce padutthena , bhasati va karoti va
tato nam dukkhamanveti, cakkamva vahato padam.

心是法先導,心是造作主導,若人造作身口意惡業,
必定受苦報,如牛車緊隨牛足跡。

Mind is the forerunner of (all evil) states. Our life is the creation of our mind. If one speaks or acts with impure mind, suffering follows one as the wheel of the cart follows the draught-ox that draws the cart.

စကၡဳပါလမေထရ္၏ အတိတ္ဝတၳဳ

ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္းႀကီးသည္ မင္းျပဳလတ္ သည္ရွိေသာ္ ေဆးသမားတစ္ဦးသည္ရြာ နိဂံုးဇနပုဒ္တို႔ကို လွည့္လည္လ်က္ ေဆးကုသျခင္း အမႈကိုျပဳရာ ထိုအခါ စကၡဳေရာဂါျဖင့္ျပင္းစြာဖိစီး အားနည္းေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ျမင္၍ အသင္အား အဘယ္သို႔ေသာ မခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္သနည္းဟု ေမး၏။

အရွင္ ကၽြန္ေတာ္မသည္ မ်က္စိေရာဂါတို႔ျဖင့္ မျမင္ပါဟု ေျပာလွ်င္ အသင္အား ငါသည္ ေဆး ကုသျခင္းအမႈကို ျပဳအံ့ဟုဆို၏။ အရွင္ ေဆးကုသျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္လွ်င္ ကုမပါဟု ေတာင္းပန္၏။ ေဆးဆရာကလည္း အသင့္ကို ကုမသည္ရွိေသာ္ ငါ့အား ေဆးခကိုေပးလတၱံ႕ေလာဟုေမးက အရွင္ အကယ္၍ အကၽြႏ္ုပ္ မ်က္စိကို ပကတိ ထင္ျမင္ေအာင္ ကုစားျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္ပါအ့ံ။

အကၽြႏု္ပ္သည္ သားသမီးတို႔ႏွင့္တကြ အသင္၏ ကၽြန္အျဖစ္ကို ျဖစ္ပါေစေလာ့ဟုု ဝန္ခံ၏။ ေဆးဆရာကလည္း ေကာင္းလွၿပီဟု ႏွစ္သက္၍ ထက္ျမက္ေသာေဆးကို စီရင္၍ ေပး၏။ ထိုမိန္းမသည္ တစ္ႀကိမ္ခတ္ကာမွ်ျဖင့္ ပကတိေသာ မ်က္စိတို႔သည္ ျဖစ္ေလကုန္၏။

ထိုမိန္းမလည္း ငါသည္ သားသမီးႏွင့္တကြ ကၽြန္ျဖစ္ပါအ့ံဟု ေဆးဆရာအား ဝန္ခံ၍ ထားမိ၏။ ထားတိုင္းတေစ ကၽြန္ျဖစ္၍ေနက သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာၾကားခိုင္းေစျခင္း မျဖစ္လတၱံ႕။ ေဆးဆရာအား လွည့္ပတ္ေတာ့အံ့ဟု ၾကံၿပီးမွ ထိုခဏ၌ ေဆးဆရာသည္ လာ၍ ႏွမ သင္၏ ေရာဂါေဝဒနာသည္အဘယ္သို႔ ရွိေလသနည္းဟု ေမးေလ၏။ အရွင္ ေရွးအခါ၌ မ်က္စိေရာဂါသည္ အနည္းငယ္ေသာ ထိုးက်င့္ႏွိပ္စက္ပါသည္။

ယခုမူကား ေရွးကထက္ တိုး၍ ထိုးက်င့္ ကိုက္ခဲပါသည္ဟု ေျပာလွ်င္ ေဆးဆရာသည္ “ဤမိန္းမကား ငါ့ကို တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေဆးခကို မေပးလိုေသာေၾကာင့္ လွည့္ပတ္ ေျပာဆိုေလသည္။ ထိုသူေပးအပ္ေသာ ေဆးချဖင့္ ငါ့အား အဘယ္မူအံ့နည္း။ ယခုအခါ ထိုသူကို မ်က္စိကန္းေအာင္ ျပဳအံ့” ဟု ၾကံၿပီးလွ်င္ အိမ္သို႔ျပန္၍ မိမိမယားအား အေၾကာင္းကို ျပန္ၾကား၏။

မယားလည္း တိတ္တဆိတ္ေနလွ်င္ ထိုေဆးဆရာသည္ တစ္ခုေသာေဆးကို ရွာၾကံစုေဆာင္း ေထာင္းထုေဖာ္စပ္၍ ထိုမိန္းမ၏ထံသို႔ တစ္ခုေသာေဆးကို ရွာၾကံစုေဆာင္း ေထာင္းထုေဖာ္စပ္၍ ထိုမိန္းမ၏ထံသို႔ သြားၿပီးလွ်င္ႏွမ ဤေဆးကို ကြင္းေလာ့ဟု ေပး၍ ေဆးကို ကြင္းေစ၏။ ေဆးကို ကြင္းကာမွ်ျဖင့္ထိုမိန္းမအား ႏွစ္ဖက္ေသာ မ်က္စိတို႔သည္ ဆီမီးလွ်ံကဲ့သုိ႔ ကြဲပ်က္ကုန္၏။

ထိုေဆးဆရာသည္ ယခုအခါ စကၡဳပါလမေထရ္ ျဖစ္လာ၏ဟု ဇာတ္ကိုေပါင္းေတာ္မူၿပီးမွ ခ်စ္သားရဟန္းမ်ားတို႔ ထိုအခါ ငါ့သားေတာ္ျဖစ္ေသာ စကၡဳပါလသည္ မိမိျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ မိမိသို႔ အစဥ္တစိုက္ ေနာက္မွ လိုက္သည္ျဖစ္၍ ယခုဘဝ၌ မ်က္စိကန္းျခင္း ျဖစ္ရေလသည္။

The Story of Thera Cakkhupala

While residing at the Jetavana monastery in Savatthi, the Buddha uttered Verse (1) of this book, with reference to Cakkhupala, a blind thera.
On one occasion, Thera Cakkhupala came to pay homage to the Buddha at the Jetavana monastery. One night, while pacing up and down in meditation, the thera accidentally stepped on some insects. In the morning, some bhikkhus visiting the thera found the dead insects.

They thought ill of the thera and reported the matter to the Buddha. The Buddha asked them whether they had seen the thera killing the insects. When they answered in the negative, the Buddha said, “Just as you had not seen him killing, so also he had not seen those living insects.

Besides, as the thera had already attained arahatship he could have no intention of killing and so was quite innocent." On being asked why Cakkhupala was blind although he was an arahat, the Buddha told the following story:

Cakkhupala was a physician in one of his past existences. Once, he had deliberately made a woman patient blind. That woman had promised him to become his slave, together with her children, if her eyes were completely cured. Fearing that she and her children would have to become slaves, she lied to the physician.

She told him that her eyes were getting worse when, in fact, they were perfectly cured. The physician knew she was deceiving him, so in revenge, he gave her another ointment, which made her totally blind. As a result of this evil deed the physician lost his eyesight many times in his later existences.


瞎子尊者的故事

有一天,盲尊者迦丘帕喇到祗樹給孤獨園向佛陀問訊。當天晚上經行時,他意外踩死一些昆蟲。第二天早上,精舍的其他比丘前去找他時,發現這些昆蟲的屍體,他們認為尊者犯了戒,就向佛陀報告這件事。

佛陀首先問他們是否親眼看見尊者踩死這些昆蟲,他們回答說沒有。
佛陀就勸告他們:「正如你們沒有親眼看見他殺生,他也看不見這些昆蟲;再說,身為阿羅漢,他沒有殺生的念頭,所以並沒有犯戒。」
他們接著問佛陀,尊者的眼睛為什麼會瞎掉?佛陀就以下面的故事來說明業力的影響:

迦丘帕喇的某一前世是醫生,卻故意使某個女人的眼睛瞎掉。事情的經過是這樣的:
該女人答應迦丘帕喇,如果能夠徹底治好她的眼病,她和兒子願意做他的僕人。但後來她卻害怕真的變為僕人,就向醫生撒謊,說她的眼睛愈來愈壞,而事實上,卻已經完全痊癒了。醫生很清楚她在騙他,所以為了報復,就給她另一付藥方,終於使她的眼睛完全瞎掉。

由於這罪行,這醫生在往後很多世都是瞎子。